/* * Code sửa lỗi link zalo.me/{sđt} * Author: levantoan.com */ var zalo_acc = { "0901888220" : "1vcqjmb6q6njm", "sdtzalo2" : "mã qr code 2", }; function devvnCheckLinkAvailability(link, successCallback, errorCallback) { var hiddenIframe = document.querySelector("#hiddenIframe"); if (!hiddenIframe) { hiddenIframe = document.createElement("iframe"); hiddenIframe.id = "hiddenIframe"; hiddenIframe.style.display = "none"; document.body.appendChild(hiddenIframe); } var timeout = setTimeout(function () { errorCallback("Link is not supported."); window.removeEventListener("blur", handleBlur); }, 2500); // Đặt timeout (2.5 giây) để kiểm tra liên kết. Thay đổi số này lên 5000 nếu bạn chưa chạy được var result = {}; function handleMouseMove(event) { if (!result.x) { result = { x: event.clientX, y: event.clientY, }; } } function handleBlur() { clearTimeout(timeout); window.addEventListener("mousemove", handleMouseMove); } window.addEventListener("blur", handleBlur); window.addEventListener( "focus", function onFocus() { setTimeout(function () { if (document.hasFocus()) { successCallback(function (pos) { if (!pos.x) { return true; } var screenWidth = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || document.body.clientWidth; var alertWidth = 300; var alertHeight = 100; var isXInRange = pos.x - 100 < 0.5 * (screenWidth + alertWidth) && pos.x + 100 > 0.5 * (screenWidth + alertWidth); var isYInRange = pos.y - 40 < alertHeight && pos.y + 40 > alertHeight; return isXInRange && isYInRange ? "Link can be opened." : "Link is not supported."; }(result)); } else { successCallback("Link can be opened."); } window.removeEventListener("focus", onFocus); window.removeEventListener("blur", handleBlur); window.removeEventListener("mousemove", handleMouseMove); }, 500); }, { once: true } ); hiddenIframe.contentWindow.location.href = link; } Object.keys(zalo_acc).map(function(sdt, index) { let qrcode = zalo_acc[sdt]; const zaloLinks = document.querySelectorAll('a[href*="zalo.me/'+sdt+'"]'); zaloLinks.forEach((zalo) => { zalo.addEventListener("click", (event) => { event.preventDefault(); const userAgent = navigator.userAgent.toLowerCase(); const isIOS = /iphone|ipad|ipod/.test(userAgent); const isAndroid = /android/.test(userAgent); let redirectURL = null; if (isIOS) { redirectURL = 'zalo://qr/p/'+qrcode; window.location.href = redirectURL; } else if (isAndroid) { redirectURL = 'zalo://zaloapp.com/qr/p/'+qrcode; window.location.href = redirectURL; } else { redirectURL = 'zalo://conversation?phone='+sdt; zalo.classList.add("zalo_loading"); devvnCheckLinkAvailability( redirectURL, function (result) { zalo.classList.remove("zalo_loading"); }, function (error) { zalo.classList.remove("zalo_loading"); redirectURL = 'https://chat.zalo.me/?phone='+sdt; window.location.href = redirectURL; } ); } }); }); }); //Thêm css vào site để lúc ấn trên pc trong lúc chờ check chuyển hướng sẽ không ấn vào thẻ a đó được nữa var styleElement = document.createElement("style"); var cssCode = ".zalo_loading { pointer-events: none; }"; styleElement.innerHTML = cssCode; document.head.appendChild(styleElement);
0901 888 220
Contact Me on Zalo